تعلیق بروزرسانی سایت درروز جمعه 15 دیماه بدرخواست اعضا

2018/1/5

بدرخواست بسیاری از اعضای محترم سایت ، بروز رسانی سایت امروز جمعه 15 دیماه بدلیل قطعی مکرر شبکه اینترنت در اقصی نقاط کشور،انجام نخواهد شد. بدیهی است با عادی شدن و بهبود دسترسی به شبکه اینترنت در روزهای آتی ، آپلود محصولات جدید انجام خواهد گرفت.

« بازگشت