قاره آفریقا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

15 آیتم

 1. 1/2 دینار لیبی
 2. 10 میلیم تونس
 3. 1 پوند مصر
 4. 50 فرانک آفریقای مرکزی
 5. 1/4 دینار لیبی
 6. 10 شیلینگ تانزانیا
 7. 20 شیلینگ تانزانیا
 8. 50 سنتیم کنگو ،یادبود
 9. 25 پیاستر مصر
 10. ست سکه های کنیا
 11. ست سکه های سوازیلند
 12. 1 فرانک تونس نقره 0.835 ،وزن 5 گرم
 13. سکه 20 سنت آفریقای جنوبی
 14. 10 ملیات مصر
 15. 10 شیلینگ کنیا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

15 آیتم