اسکناس‌های خارجی

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

5 آیتم

  1. 10 روبل ترانس نیستریا
  2. 1 روبل ترانس نیستریا
  3. 5 روبل ترانس نیستریا
  4. 1 روبل ترانس نیستریا
  5. 1 روبل ترانس نیستریا

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

5 آیتم