قاره اقیانوسیه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

45 آیتم

 1. 5000 فرانک پاسیفیک فرانسه (کمیاب )
 2. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 3. 3 دلار کوک آیلند
 4. 3 دلار کوک آیلند
 5. 5 دلار نیوزلند (ادموند هیلاری - فاتح اورست )
 6. 500 واتو وانواتو
 7. 5 تالا ساموآ
 8. 5 تالا ساموآ
 9. 10 تالا ساموآ
 10. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1981
 11. 5 دلار جزایر سلیمان
 12. 2 دلار تونگا
 13. 40 دلار جزایر سلیمان
 14. 10 دلار فیجی
 15. 10 پاانگا تونگا (کمیاب)
 16. 5 پانگا تونگا
 17. 7 دلار فیجی
 18. 2 دلار فیجی
 19. 50 دلار جزایر سلیمان
 20. 50 دلار جزایر سلیمان
 21. 2 دلار تونگا
 22. 10 پاانگا تونگا
 23. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 24. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 25. 2 دلار فیجی
 26. 2 دلار فیجی
 27. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 28. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 29. 10 دلار جزایر کوک
 30. 10 دلار جزایر کوک
 31. 2 دلار فیجی
 32. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 33. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 34. 2 پانگا تونگا
 35. 2 پانگا تونگا
 36. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 37. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 38. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 39. 10 دلار نیوزلند
 40. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 41. 10 کینا گینه پاپوآ
 42. 50 تالا ساموآ
 43. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 44. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 45. 20 کینا پاپوآ گینه نو

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

45 آیتم