قاره اقیانوسیه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

57 آیتم

 1. 5 دلار جزایر سلیمان
 2. 10 دلار استرالیا
 3. 2 کینا گینه پاپوآ (یادبود 20 امین سالگرد استقلال)
 4. 2 کینا گینه پاپوا
 5. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1981
 6. 10 پاانگا تونگا
 7. 2 دلار استرالیا
 8. 2 دلار استرالیا
 9. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 10. 50 دلار جزایر کوک
 11. 20 ( کمیاب )دلار فیجی
 12. 5 دلار استرالیا
 13. 100 دلار استرالیا
 14. 10 دلار استرالیا
 15. 10 دلار استرالیا
 16. 2 دلار جزایر سلیمان
 17. 3 دلار کوک آیلند
 18. 3 دلار کوک آیلند
 19. 5 دلار نیوزلند (ادموند هیلاری - فاتح اورست )
 20. 5 دلار استرالیا
 21. 5 دلار استرالیا
 22. 500 واتو وانواتو
 23. 5 تالا ساموآ
 24. 5 تالا ساموآ
 25. 10 تالا ساموآ
 26. 1 پاآنگا تونگا
 27. 1 پاآنگا تونگا
 28. 50 دلار استرالیا
 29. 20 دلار استرالیا
 30. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 31. 2 پانگا تونگا
 32. 2 پانگا تونگا
 33. 2 دلار فیجی
 34. 2 دلار فیجی
 35. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 36. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 37. 20 دلار جزایر کوک
 38. 10 دلار جزایر کوک
 39. 10 دلار جزایر کوک
 40. 2 دلار فیجی
 41. 2 دلار فیجی
 42. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 43. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 44. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 45. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 46. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 47. 20 دلار فیجی
 48. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 49. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 50. 5 دلار فیجی
 51. 10 دلار نیوزلند
 52. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 53. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 54. 10 کینا گینه پاپوآ
 55. 10 دلار فیجی
 56. 50 تالا ساموآ
 57. 20 کینا پاپوآ گینه نو

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

57 آیتم