قاره اقیانوسیه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

52 آیتم

 1. 2 دلار استرالیا
 2. 5 تالا ساموآ
 3. 5 تالا ساموآ
 4. 10 تالا ساموآ
 5. 1 پاآنگا تونگا
 6. 10 دلار استرالیا
 7. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1981
 8. 10 پاانگا تونگا
 9. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 10. 20 ( کمیاب )دلار فیجی
 11. 100 دلار استرالیا
 12. 50 دلار استرالیا
 13. 500 واتو وانواتو
 14. 5 دلار استرالیا
 15. 2 دلار استرالیا
 16. 10 کینا گینه پاپوآ
 17. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 18. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 19. 50 دلار جزایر کوک
 20. 5 دلار جزایر سلیمان
 21. 2 دلار جزایر سلیمان
 22. 3 دلار کوک آیلند
 23. 3 دلار کوک آیلند
 24. 5 دلار نیوزلند (ادموند هیلاری - فاتح اورست )
 25. 5 دلار استرالیا
 26. 20 دلار استرالیا
 27. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 28. 2 پانگا تونگا
 29. 2 پانگا تونگا
 30. 2 دلار فیجی
 31. 2 دلار فیجی
 32. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 33. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 34. 10 دلار جزایر کوک
 35. 10 دلار جزایر کوک
 36. 2 دلار فیجی
 37. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 38. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 39. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 40. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 41. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 42. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 43. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 44. 5 دلار فیجی
 45. 10 دلار نیوزلند
 46. 10 دلار نیوزلند
 47. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 48. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 49. 10 کینا گینه پاپوآ
 50. 10 دلار فیجی
 51. 50 تالا ساموآ
 52. 20 کینا پاپوآ گینه نو

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

52 آیتم