قاره اقیانوسیه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

49 آیتم

 1. 10 پاانگا تونگا (کمیاب)
 2. 5 دلار جزایر سلیمان
 3. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 4. 3 دلار کوک آیلند
 5. 3 دلار کوک آیلند
 6. 5 دلار نیوزلند (ادموند هیلاری - فاتح اورست )
 7. 500 واتو وانواتو
 8. 5 تالا ساموآ
 9. 5 تالا ساموآ
 10. 10 تالا ساموآ
 11. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1981
 12. 2 دلار تونگا
 13. 2 دلار تونگا
 14. 5 پانگا تونگا
 15. 2 تالا ساموآ
 16. 7 دلار فیجی
 17. 7 دلار فیجی
 18. 100تالا ساموا
 19. 50تالا ساموا
 20. 20تالا ساموا
 21. 2 دلار فیجی
 22. 50 دلار جزایر سلیمان
 23. 50 دلار جزایر سلیمان
 24. 10 پاانگا تونگا
 25. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 26. 20 ( کمیاب )دلار فیجی
 27. 2 پانگا تونگا
 28. 2 دلار فیجی
 29. 2 دلار فیجی
 30. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 31. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 32. 10 دلار جزایر کوک
 33. 10 دلار جزایر کوک
 34. 2 دلار فیجی
 35. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 36. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 37. 2 پانگا تونگا
 38. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 39. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 40. 100 کینا پاپوآ گینه نو
 41. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 42. 50 کینا پاپوآ گینه نو
 43. 10 دلار نیوزلند
 44. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 45. 10 کینا گینه پاپوآ
 46. 10 دلار فیجی
 47. 50 تالا ساموآ
 48. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 49. 20 کینا پاپوآ گینه نو

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

49 آیتم