قاره اقیانوسیه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-64 از 71

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 1. 7 دلار فیجی
 2. 2 دلار تونگا
 3. 200 واتو وانواتو
 4. 5 دلار جزایر سلیمان
 5. 10 کینا گینه پاپوآ
 6. 20 کینا گینه پاپوآ
 7. 2 دلار استرالیا
 8. 2 دلار استرالیا
 9. 10 کینا گینه پاپوآ
 10. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 11. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 12. 5 دلار جزایر سلیمان
 13. 2 دلار جزایر سلیمان
 14. 3 دلار کوک آیلند
 15. 3 دلار کوک آیلند
 16. 5 دلار نیوزلند (ادموند هیلاری - فاتح اورست )
 17. 2 دلار تونگا
 18. 5 یادبود کینا پاپوآ گینه نو
 19. 50 دلار جزایر سلیمان
 20. 7 دلار فیجی
 21. 20 (پلیمری)کینا گینه پاپوآ
 22. 100 فرانک نیو هیبرید
 23. 100 فرانک نیو هیبرید
 24. 100تالا ساموا
 25. 50تالا ساموا
 26. 20تالا ساموا
 27. 20 دلار پاسیفیک (فانتزی)
 28. 2 دلار فیجی
 29. 1 پاآنگا تونگا
 30. 1 پاآنگا تونگا
 31. 5 پانگا تونگا
 32. 2 پانگا تونگا
 33. 5 دلار جزایر سلیمان
 34. 50 دلار جزایر سلیمان
 35. 5 دلار استرالیا
 36. 500 واتو وانواتو
 37. 5 تالا ساموآ
 38. 10 دلار فیجی
 39. 50 تالا ساموآ
 40. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 41. 10 کینا پاپوآ گینه نو
 42. 2 پانگا تونگا
 43. 2 پانگا تونگا
 44. 2 دلار فیجی
 45. 2 دلار فیجی
 46. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 47. 5 کینا پاپوآ گینه نو
 48. 10 دلار جزایر کوک
 49. 10 دلار جزایر کوک
 50. 2 دلار فیجی
 51. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1992
 52. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 53. 10 کینا گینه پاپوآ
 54. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 55. 20 کینا پاپوآ گینه نو
 56. 5 تالا ساموآ
 57. 10 تالا ساموآ
 58. 10 دلار استرالیا
 59. 2 کینا پاپوآ گینه نو،چاپ1981
 60. 10 پاانگا تونگا
 61. 10 کینا پاپوآ گینه نو ( یادبود 25 امین سانگرد تاسیس بانک مرکزی )
 62. 50 دلار جزایر کوک
 63. 20 ( کمیاب )دلار فیجی
 64. 100 کینا پاپوآ گینه نو

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1-64 از 71

صفحه:
 1. 1
 2. 2