آلبوم اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

8 آیتم

  1. آلبوم اسکناس با گنجایش 32 برگ
  2. آلبوم اسکناس با گنجایش 80 برگ
  3. آلبوم اسکناس با گنجایش 120 برگ
  4. آلبوم اسکناس کاست دار با گنجایش 120 برگ
  5. آلبوم اسکناس grande -g شرکت leuchtturm - گنجایش تا 360 برگ اسکناس (توضیحات مطالعه شود )
  6. آلبوم اسکناس grande -s شرکت leuchtturm آلمان (توضیحات مطالعه شود)
  7. آلبوم اسکناس vario - s شرکت leuchtturm آلمان (توضیحات مطالعه شود )
  8. آلبوم اسکناس  optima -f شرکت Leuchtturm دارای 30 برگ کریستالی برای نمای پشت و روی اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

8 آیتم