آلبوم اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

7 آیتم

  1. آلبوم اسکناس با گنجایش 32 برگ
  2. آلبوم اسکناس با گنجایش 80 برگ
  3. آلبوم اسکناس با گنجایش 120 برگ
  4. آلبوم اسکناس grande -g شرکت leuchtturm - گنجایش تا 360 برگ اسکناس (توضیحات مطالعه شود )
  5. آلبوم اسکناس grande -s شرکت leuchtturm آلمان (توضیحات مطالعه شود)
  6. آلبوم اسکناس vario - s شرکت leuchtturm آلمان (توضیحات مطالعه شود )
  7. آلبوم اسکناس  optima -f شرکت Leuchtturm دارای 30 برگ کریستالی برای نمای پشت و روی اسکناس

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

7 آیتم